Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Valla tähtsaimad õigusaktid

1. novembril  jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.

Tuletame meelde, et senised õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Tõstamaa valla õigusaktid endise Tõstamaa valla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). Seega, seni kuni ei ole vastu võetud uusi õigusakte võivadki uues omavalitsuses elavatele isikutele rakenduda erinevad õigused (toetused/soodustused). Senine praktika näitab, et olulisemad korrad saavad kehtestatud 1-2 aasta jooksul. Kriitilisemad isikute õiguseid mõjutavad korrad (nt sotsiaaltoetused jms) ühildatakse üldjuhul esmajärjekorras.

DOKUMENDIREGISTER ....

 

Tõstamaa valla põhimäärus
Tõstamaa valla arengukava aastani 2025 seletuskiri, arengukava tegevuskava kehtestatud 10.10.2017  
Tõstamaa valla üldplaneering


Tõstamaa valla eelarve: 2017 (otsus), 2016 (seletuskiri, otsus), 20152014, 2013,  2012 (seletuskiri, otsus), 2011, 2010, 2009, 20082007, 2006, 20052004, 2003 , 2002   
Valla majandusaasta aruanne (2016 - otsus, aruanne, audiitori aruanne, 2015 - otsus, aruanne, audiitori aruanne,  2014- aruanne, audiitori aruanne, revisjoni komisjoni koosoleku protokoll, 2013, 2012, 2011, 2010 - seletuskiri, 2009, 2008- audiitori otsus, volikogu otsus;  2007 aruanne)
Tõstamaa Vallavara valitsemise kord          
 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Tõstamaa vallas       
Tõstamaa valla heakorra eeskiri                   
Tõstamaa valla heakorrakonkursi läbiviimise kord             
Tõstamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri  
Tõstamaa valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava, joonised: TõstamaaPootsi, Tõhela  ja kinnitamise otsus
Tõstamaa valla soojamajanduse arengukava     
Tõstamaa kaevetööde eeskiri          
Avaliku ürituse pidamise ja korraldamise nõuded

Tõstamaa valla jäätmevaldajate registri põhimäärus
Tõstamaa valla jäätmehoolduseeskiri  
Jäätmekava 2017-2021 (Audru, Tõstamaa, Varbla ja Koonga valdade ühine jäätmekava), vastuvõtmise määrus   
         
Külavanema statuut      
                    
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord         
Sotsiaaltoetuse määra kehtestamine   
Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel       

Stipendiumi määramise ja taotlemise kord    

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161